Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie OZ

 16.06.2023

Program:

1: Otvorenie zasadnutia

2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie

návrhu programu IV. zasadnutia

3: Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadnutia

4: Stanovisko hlavné ho kontrolóra obce k záverečnému účtu obce

Meliata za rok 2022.

5: Návrh Záverečného účtu obce Meliata za rok 2022

6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Meliata na

II. polrok 2023.

7: Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I.

štvrťrok 2023.

8: Krátka správa starostu obce Meliata

9: Diskusia

10: Záver

 


Zoznam aktualít:

nový článok nový článok
Aktuality
19. JÚN 2023
Voľby 2023 Voľby 2023
Aktuality
19. JÚN 2023
Zasadnutie OZ Zasadnutie OZ
Aktuality
16. JÚN 2023