Zmenšiť textZväčšiť text

nový článok

 18.06.2024

OBEC MELIATA Pozvánka Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, pism. a/zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 9 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Meliate, ktoré sa uskutoční dňa 03.07.2024 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Meliate s týmto: Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie návrhu programu IX. zasadnutia 3. Kontrola plnenia uznesenia z minulého zasadnutia 4. Schválenie predaja pozemku podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí občanovi Ing. Tomášovi Elekovi 5. Pre jednanie žiadosti PZ Šóš o postúpení užívania poľovného revíru č.37 6. pre jednanie projektu „Práca na skúšku“ cez ÚPSVaR Prijatie upratovačky do zamestnania na obecný úrad Meliata 7. Krátka správa starostu obce Meliata 8. Diskusia 9. Záver Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná. V Meliate dňa 01.07.2024 Csaba Husaník starosta obce Meliata


Zoznam aktualít:

nový článok nový článok
Aktuality
01. JÚL 2024
nový článok nový článok
Oznámenia
01. JÚL 2024
nový článok nový článok
Aktuality
18. JÚN 2024