Zmenšiť textZväčšiť text

nový článok

 07.03.2024

              OBEC MELIATA

                                                                                                                                                 

Pozvánka

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, pism. a/zákona SNR o obecnom zriadení   zvolávam 7 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Meliate, ktoré sa uskutoční dňa  11.03.2024 o 08:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Meliate s týmto:                                                                                                        Program: 

 1: Otvorenie zasadnutia

 2: Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie                        

     návrhu programu VII. zasadnutia

  3: Kontrola plnenia  uznesenia z minulého zasadnutia

  4: Pre jednanie termínu na environmentálny deň v obci Meliata

  5: Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023

  6:  Schválenie  návrhu rozpočtu pre rok 2023-2025

  7:  Stanovisko hlavné ho kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Meliata 

        na rok 2023 a k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2025-2026

   8: Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za IV.Q.2023

   9: Krátka správa starostu obce Meliata

  1. Pre jednanie kultúrnych podujatí na rok 2024

   10: Diskusia

   11: Záver

 Žiadam poslancov obecného  zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

  V Meliate dňa  07.03.2024

                                                                                                Csaba Husaník


Zoznam aktualít: