Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

nový článok

 25.11.2022

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

          b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

            ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

d) Vystúpenie novozvoleného starostu

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnutia OZ

5. Návrh na zriadenie komisií,voľba ich predsedov a členov

6. Návrh na určenie úväzku starostu obce

7. Návrh na určenie platu starostu obce

            8. Návrh Štatútu obce Meliata

            9. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

           10. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

           1 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2023

            12. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

                  drobné stavebné odpady na území obce Meliata

             13. Rôzne

              14. Záver


nový článok
21 / 11 / 2022

nový článok

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia OZ


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár