Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

nový článok

 06.09.2021

Program: Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice ,schválenie programu zasadnutia

3. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

4. Schválenie členov do inventarizačných komisií na rok 2021

5. Návrh správy o výsledku kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I. polrok 2021

6. Prerokovanie statického posudku na „Prekrytie Meliatského potoka pod

miestnou komunikáciou“.

7. Krátka správa starostu obce Meliata

a.) Návrhy poslancov OZ Meliata

8. Diskusia

 9. ZáverÚradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár